top of page
All Videos

All Videos

צפייה בסרטון

מסמך זה הוכן על ידי  א.ב.מ חברת רווחים שוקי הון בע"מ,יתכן כי מטבע הדברים יאפשר והפרטים יהיו חסרים או בלתי מעודכנים. אשר על כן מופנה תעודת זה למגופים מוסדיים מקצועיים כחומר מסייעים לקבל על סמך המסמך אישור השקעה. אין במסמך זה בכלל כולל בו משום יעוץ או הזמנה לרכוש( או למכור) את ני"ע המוזכרים בו .ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים או בנזקים מיוחדים של כל אדם. א.ב.מרווחים שוקי הון בע"מ לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם , אם יגרם, למאן דהוא בכלל מהסתמכות על מסמך זה. חברת א.ב.מרווחים שוקי הון בע"מ מחזיקה לקוחותיה ועבור עצמה, את ני"ע המוזכרים במסמך זה, כולם או חלקם, והיא עשויה למכור הן במגמת קניה והן

.במגמת מכירה, בכל אחד מניירות הערך הנ"ל

bottom of page