top of page

פמילי אופיס

b7e607e23f1646b9ce9f7d0da4fbe580_M.jpg

משרד אחד שנותן מענה לכלל הצרכים הפיננסיים של המשפחה תחת קורת אחת.

המשרד זמין ונגיש תוך אמינות וסודיות מוחלטת.

למרווחים תהליך מובנה ומערכות מחשוב היוצרות שלמות בדווח, מעקב ובקרה אחר נכסי המשפחה.

התהליך כולל מספר שלבים שהוכיחו את עצמם לאורך השנים:

שלב ראשון:

ניתוח המצב הקיים.

מרווחים תמפה את כל הנכסים מבתי ההשקעות, חברות הביטוח והבנקים-כולל מסלקה פנסיונית עדכנית ממשרד האוצר על מנת לקבל תמונה מלאה ומדויקת. ימופו הנכסים הסחירים והלא סחירים כולל נכסי נדל"ן.

שלב שני:

מרווחים תאפיין צרכים ומטרות ותתכנן פיננסית, בהתאם לצרכי הלקוח.

הצרכים יאופיינו על פי הטווח הקצר והארוך.

המקורות שהינם מושקעים בשוק ההון, נדלן, תוכניות חסכון וביטוח, ישמשו לצורך מימון השימושים.

שלב שלישי:

יישום מעקב ובקרה.

מרווחים תלווה במעקב ובבקרה אל מול גופי הפעילות השונים.

פתיחה וניהול חשבונות על פי הצורך בארץ ובחו"ל.

בקרה כוללת של תהליכים ודוחות מפורטים ללקוח.

פגישות פנים אל פנים הכוללות סקירת מצב, הצגת דוחות והסבר כולל על הנעשה, נכסים סחירים ובלתי סחירים.

bottom of page