top of page

מרווחים שוקי הון היינה-בית השקעות- חברה לניהול תיקים המורשית על ידי הרשות לניירות ערך

.566- מספר רישיון

עמלות תחרותיות במערכות מסחר החל ממיליון , Julius Bear ניהול תיק בבנק שוויצרי   

  .דולר ומעלה

 .עמלות תחרותיות במערכות מסחר החל מחמישה מיליון דולר ומעלה ,Pictet  יעוץ השקעות בבנק

bottom of page